GEOPORTAL


Geoportal miasta Żory zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP)

i.WNIOSEK


Zamów wypis lub/i wyrys z ewidencji gruntów i budynków bądź inne materiały PZGiK

i.KERG


Zgłoś prace geodezyje i zarządzaj zgłoszeniami

i.NARADY


Zgłoś wnioski na narady koordynacyjne